Tải Game

Giới Thiệu Về Phụ Bản

03/01/2019

Vật phẩm rơi trong phụ bản vốn là điều mà các người chơi luôn quan tâm. Sau đây là chi tiết về phụ bản và vật phẩm trong từng phụ bản


Vật phẩm phụ bản:
Gợi ý: muốn tìm trang bị hay võ công nào, thì nhấn ctrl + F để tìm cho nhanh!

 

Tên phụ bản
 

Thường
 

Cao thủ
 

Tông sư

 

Trường An Thành
 

-Thiết Kiếm
-Thục Nữ Kiếm

 

   

Lạc Đà Phong
 

-Thô Bố Sam
-Ly Biệt Câu
-Thú Văn Hộ
 
-Tâm Giáp

   

Di Hoa Điện
 

-Trảm Mã Đao
-La Hán Quyền
-Hỏa Diễm Đao
-Mộng Ca Giới
-Thô Báo Hài
-Khiếu Lang Hài
 

Đào Hoa Đảo
 

-Cương Tiên
Miên
-Bố Bạc Sam
-Câu Liêm Thương
-Toàn Chân Kiếm Pháp
-Hàn Tụ Phất Huyệt

-Tụ Lý Càn Khôn
-Đăng Thiên Thê
-Mã Đầu Tì Bà
-Vạn Tử Thiên Hồng
Lang Trận
-Truy Luyến

 

-Vũ Trận
-Không Minh Quyền
-Kim Đao Hắc Kiếm
-Đạo Sĩ Bào
-Nguyệt Vô Hạ
-Xà Hành Li Phiên

Dương Châu Thành
 

-Tùng Văn Kiếm
-Ô Chùy Hung Giáp
-Khai Sơn Phủ
-Thác Cốt Phân Thân Thủ
-Bá Vương Cẩm
-Hổ Bì Đại Bào
-Chiên Ngoa
-Tụ Thanh Hạng Liên
-Vô Ảnh Ảo Thối
-Đới Đao Ngư Võng Trận
-Huyết Đao
-Hình Hoán Vị
-Hổ Bì Đại Bào
-Ngô Đồng Thu
-Băng Hỏa Phù -Dung Hài
-Mãn Thiên Hoa Vũ

Tình Hoa Cốc
 

-Bàn Long Côn
-Cái Y
-Ly Biệt Câu
-Thu Cân Súc Cốt Pháp
-Đoản Bố Bào
-Tam Vô Tam
-Bất Thủ
-Cửu Âm Bạch Cốt Trảo
-Ngũ Độc Thần Chưởng
-Ti Chất Trường Hài
-Phỉ Thúy Thanh Ngọc Tiêu
-Chiếu Không Linh Thủy
-Băng Phách Ngân Châm
-Thiên La Địa Võng Thế
-Cáp Mô Công
-Không Minh Quyền
-Đan Thành Kết
-Xà Hành Li Phiên
-Dạ Ma Thiên Liên
-Bạch Hồng -Chưởng
Thục Nữ Kiếm
-Cửu Âm Bạch Cốt Trảo
-Truy Luyến
-Nhiếp Tâm Trận

Cô Tô Thuyền Ổ
 

-Cách Ngoa
-Dạ Hành Y
-Câu Liêm Thương
-Vô Ảnh Ảo Thối
-Trường Sinh Kiếm
-Tiêu Diêu Du
-Quân Tử Kiếm
-Tham Hợp Chỉ
-Vô Trần Tử Hoa
-Kim Đao Hắc Kiếm
-Tỏa Tâm Chưởng
-Kiều Oa HàiSấm
-Vương Bảo Đao
-Mãn Thiên Hoa Vũ
-Thiên Ngoại Lưu Tinh
-Bắc Minh Lý
-Tỏa Tâm Chưởng
-Ngạc Ngư Bì Giáp
-Định Phong Ngọc Trụy
-Niêm Hoa Chỉ
-Thiết Sa Chưởng
-Cửu Cung Bát Quái Trận

Vạn An Phật Tháp
 

-Khai Sơn Phủ
-Thô Bố Sam
-Đại Hoàn Đao
-Thái Cực Kiếm Pháp
-Chiếu Không Linh Thủy
-Quy Tức Không
-Nam Nhân Kiến Bất Đắc
-Đạn Chỉ Thần Công
-Vô Trần Tử Hoa
-Huyết Đao
-Hổ Bì Đại Bào
-Huyền Minh Thần Chưởng
-Mộng Ca Giới
-Truy Luyến
-Hàn Băng Chân Khí
-Phù Đồ Kim
-Tượng Giới
-Thiên Mang Đại Trận
-Xà trượng
-Thu Cân Súc Cốt Pháp
-Thất Thương Quyền
-Phật Quang Phổ Chiếu
-Bách Gia Võ Học
-Chính Phản Tứ Tượng Trận

Cái Bang Tổng Đàn
 

-Ô Chùy Hung Giáp
-Võ Đang Miên Chưởng
-Dạ Hành Y
-Trường Sinh Kiếm
-Ly Biệt Câu
-Thái Cực Kiếm Pháp
-Ngô Đồng Thu
-Ngọc Quan Tình
-Ti Chất Trường Hài
-Cách Ngoa
Kim Đao Hắc Kiếm
-Ngô Đồng Thu
-Cửu Đỉnh Trận
-Thê Vân Tung
-Mê Thiên Hỗn Độn Trận
-Phật Quang Phổ Chiếu

-Hành Thiên Lý
-Cửu Âm Bạch Cốt Trảo
-Khô Cốt Ảo Trận
-Ngũ Độc Thần Chưởng
-Định Phong Ngọc Trụy

-Quân Tử Kiếm
-Đạo An Di Thiên Trụy
-Khô Vinh Thiền Công

Dương Thiết Thương Miếu
 

-Thô Bố Sam
-Tụ Lý Càn Khôn
-Câu Liêm Thương
-Dạ Hành Y
-Khai Sơn Phủ
-Thác Cốt Phân Thân Thủ
-Quân Tử Kiếm
-Thục Nữ Kiếm
-Đan Thành Kết
-Định Phong Ngọc Trụy
-Khiếu Lang Hài
-Bích Hải Triều Sinh Khúc
-Ngạc Ngư Bì Giáp
-Lục Hợp Trận
-Ngũ Quỷ Âm Phong Trận
-Đoạt Mệnh Thập Tam Kiếm
-Thiên Lý Sưu Hồn
-Bạch Mi Châm
Đấu Lạp
-Băng Hỏa Phù Dung Hài
-Đạo Sĩ Bào
-Đao Bổng Tam Tuyệt Trận
-Âm Dương Đảo Loạn Nhận
-Điền Trì Ngọc Lý

Nhất Phẩm Đường
 

-Đại Hoàn Đao
-Bàn Long Côn
-Tử Đoạn Đầu Cân
-Hóa Cốt Miên Chưởng
-Cựu Ti Chất Trường Ngoa
-Thần Môn Thập Tam Kiếm
-Nhất Dương Chỉ
-Đoạt Mệnh Kim Hoa

 

-Liên Hà Ngọc Bội
-Thú Văn Hộ Tâm Giáp
-Huyền Tố Song Kiếm
-Tỏa Tâm Chưởng
-Huyền Minh Thần Chưởng
-Cửu Âm Bạch Cốt Trảo
-Thục Nữ Kiếm
-Đào Hoa Trận
-Lôi Trận
-Thả Mạt Ngoa
-Tích Tà Kiếm Pháp
-Ngũ Phương Kiếm Trận
-Chiên Ngoa
-Bích Hải Triều Sinh Khúc
-Đoạt Mệnh Liên Hoàn Kiếm
-Hóa Thạch Thần Công

Tây Hạ Hoàng Cung
 

-Ngạc Ngư Bì Giáp
-Thu Cân Súc Cốt Pháp
-Thục Nữ Kiếm
Cách Bào
-Xà trượng
-Cuồng Phong Đao Pháp
-Phiêu Tuyết Xuyên Vân Chưởng
-Tham Hợp Chỉ

-Chiếu Không Linh Thủy
-Ngạc Ngư Bì Giáp
-Liên Hà Ngọc Bội
-Ngọc Quan Tình
Huyết Đao
-Tham Hợp Chỉ
-Phiêu Tuyết Xuyên Vân Chưởng
-Niêm Hoa Chỉ

 

-Đạn Chỉ Thần Công
-Nhân Nhục Thuẫn Tường
-Thất Thương Quyền
-Khô Cốt Ảo Trận
Truy Luyến
-Nhất Dương Chỉ
-Cáp Mô Công
-Hành Sơn Kiếm Trận

Võ Đang Sơn
 

-Sấm Vương Bảo Đao
-Miên Bố Bạc Sam 
-Tăng Y
-Tụ Lý Càn Khôn
-Quân Tử Kiếm
-Tửu Quỷ Túy Quyền
-Ngọc Quan Tình
-Cẩm Bào
-Khô Cốt Ảo Trận
-Phiêu Tuyết Xuyên Vân Chưởng
-Mã Đầu Tì Bà
-Hấp Tinh Đại Pháp
-Tụ Thanh Hạng Liên
-Băng Thích Sam
-Huyền Tố Song Kiếm
-Thú Văn Hộ Tâm Giáp
-Thục Nữ Kiếm
-Nê Thu Công
-Đoạt Mệnh Liên Hoàn Kiếm
-Tham Hợp Chỉ
-Hổ Phác Ngoa
-Không Minh Quyền
-Hồ Gia Đao Pháp
-Vũ Trận
-Thuấn Tức Thiên Lý
-Tích Tà Kiếm Pháp
-Tham Hợp Chỉ
-Tinh Quang Thất Sát Trận
-Cửu Cung Bát Quái Trận
-Ngũ Kim Chuyển Luân

Đào Hoa Sơn Cốc
 

-Cái Y
-Nhất Xuyên Tiên
-Kim Đao Hắc Kiếm
-Độc Xà Trận
-Huyền Minh Thần Chưởng
-Di Hình Hoán Vị
-Điện Trận
-Hồ Gia Đao Pháp
-Chiếu Không Linh Thủy
-Thiên La Địa VõngThế
-Phỉ Thúy Thanh Ngọc Tiêu
-Băng Thích Sam
-Thú Văn Hộ Tâm Giáp
-Liên Hà Ngọc Bội
-Thiết Sa Chưởng
-Bích Hải Triều Sinh Khúc
-Huyền Tố Song Kiếm
-Hóa Công Đại Pháp
-Khiếu Lang Hài
-Bích Hải Triều Sinh Khúc
-Bách Hoa Thác Quyền
-Sưu Sát Trận
-Phàn Vân Thừa Long
-Báo Trận
-Huyền Nhất Bá Từ Bào
-Đấu Chuyển Tinh Di

Thiếu Lâm Tự
 

-Miên Bố Bạc Sam
-Thỉ Túng Tâm Viên
-Võ Đang Cửu Dương Công
-Ninh Thị Nhất Kiếm
-Hỗn Thiên Công
-Thần Môn Thập Tam Kiếm
-Ngạc Ngư Bì Giáp
-Mộng Ca Giới
-Đồng Da Trận
-Thiên Lý Sưu Hồn
-Thiên Hợp Chi Trụy
-Huyết Đao
-Băng Thích Sam
-Kim Đao Hắc Kiếm
-Quân Tử Kiếm
-Hàn Băng Chân Khí
-Việt Nữ Kiếm Pháp
-Di Hoa Tiếp Mộc
-Vô Ảnh Thần Quyền
-Thuấn Tức Thiên Lý
-Đoạt Mệnh Kim Hoa
-Cửu Đỉnh Trận
Nam Nhân Kiến Bất Đắc
-Bạch Hồng Chưởng
-Khiếu Lang Hài
-Cáp Mô Công
-Di Hoa Tiếp Mộc
-Thiên Mang Đại Trận
-Giáng Long Thập Bát Chưởng
-Đả Cẩu Đại Trận

Mông Cổ Thảo Nguyên
 

-Đại Hoàn Đao
-Tử Đoạn Đầu Cân
-Hóa Cốt Miên Chưởng
-Bàn Long Côn
-Tụ Thanh Hạng Liên
-Thần Môn Thập Tam Kiếm
-Huyết Đao
-Cựu Ti Chất Trường Ngoa
-Đạo Sĩ Bào
-Tụ Thanh Hạng Liên
-Thiên La Địa Võng Thế
-Đoạt Mệnh Thập Tam Kiếm
-Bạch Đà Tuyết Sơn Chưởng
-Khiếu Lang Hài
-Di Hình Hoán Vị
-Tích Tà Kiếm Pháp
-Quỷ Liệm Thiển Trận
-Bách Thảo Hạng Liên
-Đấu Lạp
-Tiêu Diêu Du
-Mãn Thiên Hoa Vũ
-Mộc Chế Diện Cụ
-Đạn Chỉ Thần Công
-Kim Tỏa Mê Hồn Trận
-Ngũ Phương Kiếm Trận
-Ngũ Quỷ Âm Phong Trận
-Phỉ Thúy Thanh Ngọc Tiêu
-Di Hoa Tiếp Mộc
-Bồ Đề Tâm Ảnh Lục
-Hành Thiên Lý
-Khiếu Hoa Kê
-Không Minh Quyền
-Kỳ Môn Giả Diện

Quang Minh Đỉnh
 

-Khai Sơn Phủ
-Đại Hoàn Đao
-Kim Đao Hắc Kiếm
-Hỗn Thiên Công
-Vô Trần Tử Hoa
-Băng Thích Sam
-Xà trượng
-Hàn Băng Miên Chưởng
-Lạc Anh Thần Kiếm Chưởng
-Cách Bào
-Càn Khôn Đại Na Di

-Truy Luyến
-Tích Tà Kiếm Pháp
-Ngọc Nữ Tâm Kinh
-
Sấm Vương Bảo Đao
-Hồ Gia Đao Pháp
-Niêm Hoa Chỉ
-Ngọc Quan Tình
-Phỉ Thúy Thanh Ngọc Tiêu
-Thiên Lý Sưu Hồn
-Hóa Thạch Thần Công
-Cửu Dương Chân Kinh Tàn Phiến

-Thả Mạt Ngoa
-Di Hoa Tiếp Mộc
-Bế Huyệt Công
-Phiêu Tuyết Xuyên Vân Chưởng
-Hổ Bì Đại Bào
-Lôi Trận
-Thiên La Địa Võng Thế
-Nê Thu Công
-Nhân Nhục Thuẫn Tường
-Đoạt Mệnh Liên Hoàn Kiếm
-Thánh Hỏa Lệnh Tàn Phiến

Trùng Dương Cung
 

-Phỉ Thúy Thanh Ngọc Tiêu
-Thô Bố Sam
-Bá Vương Cẩm
-Dạ Hành Y
-Câu Liêm Thương
-Huyết Đao
-Sưu Sát Trận
-Xà trượng
-Tiên Thiên CôngTàn Phiến
-Nê Thu Công
-Cửu Âm Bạch Cốt Trảo
-Mĩ Tửu
-Ẩn Nặc Mạo
-Thất Thương Quyền
-Nhất Dương Chỉ
-Độc Xà Trận
-Tẩy Tủy KinhTàn Phiến
-Phàn Vân Thừa Long
-Cửu Âm Bạch Cốt Trảo
-Ngũ Phương Kiếm Trận
-Thiết Sa Chưởng
-Ngọc Nữ Tâm Kinh
-Loạn Thạch Trận
-Bích Hải Triều Sinh Khúc
-Song Thủ Hỗ Bác Thuật
-Trường Sinh Công

Cổ Mộ
 

-Sa Nguyên Thần Lộ
-Long Trảo Thủ
-Ẩn Nặc Mạo
-Di Hình Hoán Vị
-Ti Chất Trường Hài
-Tụ Lý Càn Khôn
-Ô Chùy Hung Giáp
-Đào Hoa Trận
-Thả Mạt Ngoa
-Nghịch Hành Kinh Mạch

-Thiết Sa Chưởng
-Bách Gia Võ Học
-Phỉ Thúy Thanh Ngọc Tiêu、
-Tiên Thiên Công
-Sư Tử Hống
-Đạn Chỉ Thần Công
-Bá Vương Cẩm

-Thục Nữ Kiếm
-Bế Huyệt Công
-Nhất Vĩ Độ Giang

-Hành Thiên Lý
-Thục Nữ Kiếm
-Ngũ Độc Thần Chưởng
-Lục Hợp Trận
-Chính Phản Lưỡng Nghi Trận
-Tâm Ý Hỗn Nguyên Công
-Ngọc Quan Tình
-Mê Thiên Hỗn Độn Trận
-Cáp Mô Công

Tử Cấm Thành
 

-Hoàn Hỏa Điệp
-Nguyệt Vô Hạ
-Bàn Long Côn
-Ngạc Ngư Bì Giáp
-Mộc Chế Diện Cụ
-Bắc Minh Lý
-Hậu Bố Phương Cân
-Khoái Đao Trận
-Lục Bì Hài
-Mãn Thiên Hoa Vũ
-Nhất Kiếm Tây Lai
-Tàn Phiến
Đại Hoàn Đao
-Phá Ngọc Khiếu
-Mĩ Tửu
-Quỷ Hoa Bảo Điển Tàn Phiến
-Đoạt Mệnh Liên Hoàn Kiếm
-Đạp Tuyết Vô Ngân
-Khô Cốt Ảo Trận
-Kỳ Môn Ngũ Chuyển
-Phỉ Thúy Thanh Ngọc Tiêu
-Lôi Trận
-Thiên Ngoại Lưu Tinh
-Ngô Đồng Thu
Trung Võ Mệnh Khuê
-Băng Thích Sam
-Hàn Tụ Phất Huyệt
-Quy Lưu Trận
-Đạp Tuyết Vô Ngân
-Phù Đồ Kim Tượng Giới
-Xà trượng
-Huyết Đao Đại Pháp
-Tứ Tuyệt Kiếm Trận
Kim Ti Tú Châm
-Tinh Quang Thất Sát Trận
-Ưng Trận
Hóa Thạch Thần Công
-Đoạt Mệnh Kim Hoa
-Tỏa Tâm Chưởng
-Long Tượng Bàn Nhược Công
-Thiên Cơ Bổng Pháp
-Ngũ Tuyệt Thần CôngTàn Phiến
-Chân Vọ Thất Tiệt TrậnTàn Phiến
-Tế Nô La Chi Tỉ Tàn Phiến
-Bắc Minh Thần CôngTàn Phiến
-Độc Cô Cửu Kiếm
-Kim Ti Tú Châm

 

 

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ