Tải Game

VIP và Đặc quyền VIP

19/12/2018

VIP VÀ CÁC ĐẶC QUYỀN VIP TƯƠNG ỨNG

Đến với Vua Kiếm Hiệp, Đại hiệp dù đạt mức VIP nào cũng có thể nhận được những ưu đãi và phần thưởng giá trị.

1. VIP 1

Tích nạp 100 KNB

Đặc quyền VIP 1:

 • Gói quà: 

Có thể mua quà VIP 1 với giá ưu đãi 

 • Cường hóa có thể bạo kích, tăng 2-3 cấp
 • Bạc nhận thêm tăng 10%
 • Khôi phục số lần vượt ải tinh anh và boss tăng 1 lần
 • Thể lực tối đa tăng đến 25 điểm
 • Bổ sung thể lực mỗi ngày 1 lần
 • Khôi phục nguyên khí mỗi ngày tăng 1 lần
  • Có thể mua Rương Đồng, Chìa Khóa Đồng

 

2. VIP 2

Tích lũy nạp 400 KNB

Đặc quyền VIP 2: 

 • Gói quà

 

 • Có thể mua quà VIP 2 với giá ưu đãi
 • Bạc nhận thêm tăng 20%
 • Khôi phục số lần vượt ải tinh anh và boss tăng 2 lần
 • Thể lực tối đa tăng đến 30 điểm, nguyên khí tối đa tăng 15 điểm
 • Bổ sung thể lực mỗi ngày 2 lần
 • Khôi phục nguyên khí mỗi ngày tăng 2 lần
 • Số lượng hảo hữu và kẻ thù tăng đến 10 người
 • Có thể mua Thẻ Đổi Tên, Loa Nhỏ
 • Chứa chức năng VIP1

 

3. VIP 3

Tích lũy nạp 500 KNB

Đặc quyền VIP 3:

 • Gói quà

 

 • Có thể mua quà VIP 3 với giá ưu đãi
 • Cường hóa có thể bạo kích, bạo kích ngẫu nhiên tăng 2-5 cấp
 • Bạc nhận thêm tăng 30%
 • Khôi phục số lần vượt ải tinh anh và boss tăng 3 lần
 • Mỗi ngày số lần Luận Kiếm sơ khởi 6 lần, Nguyên Khí tối đa tăng đến 20
 • Mỗi ngày có thể dùng Khiếu Hỏa Kê, Nguyên Khí Đan mỗi loại 3 lần
 • Có thể bỏ qua chiến đấu tu luyện
 • Số lượng hảo hữu và kẻ thù tối đa tăng đến 15 người
 • Có thể mua Truyền Công Đan, Bảo Rương Bạc, Chìa Khóa Bạc
 • Chứa chức năng của VIP1-2

 

4. VIP 4

Tích lũy nạp 1000 KNB

Đặc quyền VIP 4

 • Gói quà

 

 • Có thể mua quà VIP4 với giá ưu đãi
 • Bạc nhận thêm tăng 40%
 • Khôi phục số lần vượt ải tinh anh và boss tăng 4 lần
 • Nguyên khí tối đa tăng đến 25
 • Mỗi ngày có thể dùng Khiếu Hỏa Kê bổ sung thể lực 4 lần
 • Số lượng hảo hữu và kẻ thù tối đa tăng đến 20
 • Có thể mua Bảo Rương Vàng, Chìa Khóa Vàng tại Thương Tiệm
 • Chứa chức năng từ VIP1-3

 

5. VIP 5

Tích lũy nạp 2000 KNB

Đặc quyền VIP 5:

 • Gói quà

 • Có thể mua quà VIP5 với giá ưu đãi
 • Cường hóa có thể bạo kích, bạo kích tăng 2-6 cấp
 • Bạc nhận thêm tăng 50%
 • Số lần tạo mới Luận Kiếm lên đến 7 lần
 • Nguyên khí tối đa tăng đến 30
 • Bổ sung thể lực mỗi ngày 5 lần
 • Khôi phục nguyên khí mỗi ngày tăng 4 lần
 • Số lượng hảo hữu và kẻ thù tối đa tăng đến 25
 • Chứa chức năng từ VIP1-4

6. VIP 6

Tích lũy nạp 4000 KNB

Đặc quyền VIP 6

 • Gói quà

 

 • Có thể mua quà VIP6 với giá cực ưu đãi
 • Bạc nhận thêm tăng 60%
 • Có thể dùng KNB hồi phục số lần chiến đấu ải Tinh Anh, Boss mỗi ngày 5 lần
 • Khôi phục nguyên khí mỗi ngày tăng 5 lần
 • Số lượng hảo hữu và kẻ thù tối đa tăng đến 30
 • Có thể trực tiếp bỏ qua chiến đấu Ma Giáo Tổng Đàn
 • Chứa chức năng từ VIP1-5

 

7. VIP 7

Tích lũy nạp 6000 KNB

Đặc quyền VIP 7

 • Gói quà

 

 • Có thể mua quà VIP7 với giá ưu đãi
 • Bạc nhận thêm tăng 70%
 • Số lần tạo mới Luận Kiếm tăng lên đến 8 lần
 • Bổ sung thể lực mỗi ngày 6 lần
 • Số lượng hảo hữu và kẻ thù tăng đến 35 người
 • Chứa chức năng từ VIP1-6

 

8. VIP 8

Tích lũy nạp 10.000 KNB

Đặc quyền VIP 8

 • Gói quà:

 

 • Có thể mua quà VIP8 với giá ưu đãi
 • Bạc nhận thêm tăng 80%
 • Khôi phục nguyên khí mỗi ngày tăng 6 lần
 • Khôi phục số lượt vượt ải tinh anh và Boss tăng 6 lần
 • Số lượng hảo hữu và kẻ thù tăng đến 40 người
 • Chứa chức năng từ VIP1-7

 

9. VIP 9

Tích lũy nạp 18.000 KNB

Đặc quyền VIP 9

 • Gói quà:

 

 • Có thể mua gói quà VIP9 với giá ưu đãi
 • Bạo kích cường hóa sẽ tăng 2-7 cấp
 • Bạc nhận thêm tăng 90%
 • Số lần tạo mới Luận Kiếm lên đến 9 lần
 • Số lượng hảo hữu và kẻ thù tăng đến 45 người
 • Chứa chức năng từ VIP1-8

 

10.VIP 10

Tích lũy nạp 29.000 KNB

Đặc quyền VIP 10

 • Gói quà:

 

 • Có thể mua quà VIP10 với giá ưu đãi
 • Bạc nhận thêm tăng 100%
 • Khôi phục số lần vượt ải tinh anh và boss tăng 7 lần
 • Số lượng hảo hữu và kẻ thù tăng đến 50 người
 • Chứa chúc năng từ VIP1-9

 

11. VIP 11

Tích lũy nạp 45.000 KNB

Đặc quyền VIP 11:

 • Gói quà

 

 • Có thể mua quà VIP11 với giá ưu đãi
 • Bạo kích cường hóa tăng 2-8 cấp
 • Bạc nhận thêm tăng 110%
 • Số lần tạo mới Luận Kiếm lên đến 10 lần
 • Số lượng hảo hữu và kẻ thù tăng đến 55 người
 • Chứa chức năng từ VIP1-10

 

12. VIP 12

Tích lũy nạp 80.000 KNB

Đặc quyền VIP 12

 • Gói quà

 

 • Có thể mua quà VIP12 với giá ưu đãi
 • Bạc nhận thêm tăng 120%
 • Khôi phục số lần vượt ải tinh anh và boss tăng 8 lần
 • Số lượng hảo hữu và kẻ thù tăng đến 60 người
 • Chứa chức năng từ VIP1-11

 

13. VIP 13

Tích lũy nạp 120.000 KNB

Đặc quyền VIP 13

 • Gói quà

 

 • Có thể mua gói quà VIP13 với giá ưu đãi
 • Bạo kích cường hóa sẽ tăng 2-9 cấp
 • Bạc nhận thêm tăng 130%
 • Số lần tạo mới Luận Kiếm lên đến 11 lần
 • Số lượng hảo hữu và kẻ thù tăng đến 65 người
 • Chứa chức năng từ VIP1-12

 

14. VIP 14

Tích lũy nạp 200.000 KNB

Đặc quyền VIP 14

 • Gói quà

 

 • Có thể mua quà VIP14 với giá ưu đãi
 • Bạc nhận thêm tăng 140%
 • Số lượng hảo hữu và kẻ thù tăng đến 70 người
 • Chứa chức năng từ VIP1-13

15. VIP 15

Tích lũy nạp 300.000 KNB

Đặc quyền VIP 15

 • Gói quà

 • Có thể mua quà VIP15 với giá ưu đãi
 • Bạo kích cường hóa sẽ tăng 2-10 cấp
 • Bạc nhận thêm tăng 150%
 • Số lần tạo mới Luận Kiếm lên đến 12 lần
 • Số lượng hảo hữu và kẻ thù tăng đến 75 người
 • Chứa chức năng từ VIP1-14

16. VIP 16

Tích lũy nạp 430.000 KNB

Đặc quyền VIP 16

 • Gói quà

 

 • Có thể mua gói quà VIP16 với giá ưu đãi
 • Bạo kích cường hóa sẽ tăng 2-10 cấp
 • Bạc nhận thêm tăng 150%
 • Số lần tạo mới Luận Kiếm lên đến 12 lần
 • Số lượng hảo hữu và kẻ thù tăng đến 75 người
 • Chứa chức năng từ VIP1-15
 • Danh vọng Bất Bại Thần Thoại tăng 16%
 • Mỗi ngày có thể càn quét phụ bản 300 lần
 • Mỗi ngày có thể ăn Kiếu Hỏa Kê 7 lần
 • Khôi phục số lần vượt ải tinh anh và boss tăng 11 lần

 

17. VIP 17

Tích lũy nạp 580.000 KNB

Đặc quyền VIP 17

 • Gói quà

 

 • Có thể mua quà VIP17 với giá ưu đãi
 • Bạo kích cường hóa sẽ tăng 2-11 cấp
 • Bạc nhận thêm tăng 150%
 • Số lần tạo mới Luận Kiếm lên đến 13 lần
 • Số lượng hảo hữu và kẻ thù tăng đến 75 người
 • Chứa chức năng từ VIP1-16
 • Danh vọng Bất Bại Thần Thoại tăng 17%

 

 

18. VIP 18

Tích lũy nạp 760.000 KNB

Đặc quyền VIP 18

 • Gói quà

 • Có thể mua quà VIP18 với giá ưu đãi
 • Bạo kích cường hóa sẽ tăng 2-12 cấp
 • Bạc nhận thêm tăng 150%
 • Số lần tạo mới Luận Kiếm lên đến 13 lần
 • Số lượng hảo hữu và kẻ thù tăng đến 75 người
 • Chứa chức năng từ VIP1-17
 • Danh vọng Bất Bại Thần Thoại tăng 18%
 • Mỗi ngày có thể càn quét phụ bản 400 lần
 • Có thể dùng KNB khôi phục 13 lần ải tinh anh và boss

19. VIP 19

Tích lũy nạp 960.000 KNB

Đặc quyền VIP 19

 • Gói quà

 

 • Có thể mua gói quà VIP19 với giá ưu đãi
 • Bạo kích cường hóa sẽ tăng 2-12 cấp
 • Bạc nhận thêm tăng 150%
 • Mỗi ngày có 14 lần luận kiếm
 • Số lượng hảo hữu và kẻ thù tăng đến 75 người
 • Chứa chức năng từ VIP1-18
 • Danh vọng Bất Bại Thần Thoại tăng 19%

20. VIP 20

Tích lũy nạp 1.200.000 KNB

Đặc quyền VIP 20

 • Gói quà

 

 • Có thể mua gói quà VIP20 với giá ưu đãi
 • Bạo kích cường hóa sẽ tăng 2-12 cấp
 • Bạc nhận thêm tăng 150%
 • Mỗi ngày có 15 lần luận kiếm
 • Số lượng hảo hữu và kẻ thù tăng đến 75 người
 • Chứa chức năng từ VIP1-19
 • Danh vọng Bất Bại Thần Thoại tăng 20%
 • Mỗi ngày có thể càn quét phụ bản 800 lần
 • Mỗi ngày có thể ăn Kiếu Hỏa Kê 8 lần
 • Có thể dùng KNB khôi phục 15 lần ải tinh anh và boss 

 

BQT Vua Kiếm Hiệp

Trân trọng!

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ